Etiske retningslinjer

FosenKraft AS etterlever følgende etiske retningslinjer i vår virksomhet, samt forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme. 

Formål og omfang

FosenKraft skal følge alle overordnede prinsipper for grunnleggende menneskerettigheter. FosenKraft arbeider for å oppnå en bærekraftig og godt forankret forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Aktivt arbeid med Åpenhetsloven skal oppfylle krav og normer for etisk handel i våre leverandørkjeder, hos forretningspartene og egen virksomhet.

FosenKraft har ni utvalgte og tre prioriterte bærekraftsmål som er forankret i vår strategi og som skal etterleves i vårt daglige arbeide. FosenKraft AS har et sterkt fokus på etisk forretningsdrift og tar ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av vår virksomhet, inkludert miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold, gjennom hele verdikjeden, inkludert våre leverandører.

Krav til leverandørkjeden og samarbeidspartnere

Alle våre leverandører og samarbeidspartnere må respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Varene som leveres til FosenKraft AS skal produseres under forhold som er i samsvar med disse kravene, basert på nasjonale og internasjonale lover samt anerkjente standarder som OECD, FN og ILO-konvensjoner. Vi unngår handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. Vi søker langvarig samarbeid med leverandører som viser vilje- og evne til å jobbe for positiv utvikling i leverandørkjeden.

Våre samarbeidspartnere og leverandører skal arbeide målrettet for å etterleve

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Hvis en av våre leverandører eller samarbeidspartnere ikke viser interesse eller vilje til å etterleve våre retningslinjer skal kontrakt så fremt mulig avsluttes.

Oppfølging og etterlevelse av kravene

I vårt arbeid med Åpenhetsloven vil leverandørene på forespørsel fra FosenKraft AS måtte dokumentere hvordan de og eventuelle underleverandører arbeider for å etterleve retningslinjene. Dette kan skje gjennom spørreskjema, oppfølgingssamtaler og kartlegging av arbeidsforhold på produksjonssted. Leverandørene må tillate kartlegging av underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel og gi navn og kontaktopplysninger til disse. Våre leverandører må varsle oss om vesentlige avvik eller brudd på våre etiske retningslinjer. Ved brudd skal leverandørene i samarbeid med FosenKraft AS lage plan for å rette manglene innen rimelig tid.

FosenKraft AS etterlever følgende etiske retningslinjer i vår virksomhet, samt forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme

Tvangsarbeid/slavearbeid

Det skal ikke forekomme tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeidere skal ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og de skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger

Retten til fri fagorganisering skal ivaretas og fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i sitt arbeid. Arbeidere skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske og til å forhandle kollektivt. Arbeidstakerrepresentanter skal involveres i vårt bærekraftsarbeid.

Barnearbeid

Minstealder for arbeidere skal være i tråd med nasjonal minstealder for ansettelse eller minstealder for obligatorisk skolegang. Rekruttering av barnearbeidere i strid med disse alderskravene skal ikke finne sted.

Diskriminering

Det skal ikke forekomme diskriminering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

Brutal behandling

Fysisk mishandling, trusler eller annen ydmykende adferd mot arbeidere er forbudt. Psykososial mobbing og trakassering skal forebygges og evt stoppes.

Helse, miljø og sikkerhet

Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø, inkludert opplæring i helse og sikkerhet. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

Lønn

Arbeidere skal få en lønn som er i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal ikke overstige nasjonale lover eller internasjonale konvensjoner. Arbeidere skal ha minst én fridag per uke, og overtid skal være begrenset og frivillig.

Regulære ansettelser

Alle arbeidere har krav på en arbeidskontrakt på et språk de forstår.

Marginaliserte befolkningsgrupper

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke ødelegge ressursgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper.

Miljø

Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø skal gjennomføres, i samsvar med nasjonal og internasjonal miljølovgivning.

Korrupsjon

Bestikkelser i alle former er uakseptabelt.

Ledelsessystem hos leverandører

Leverandører bør ha et tydelig ledelsessystem for implementering av etiske retningslinjer.

Leverandørens verdikjede til produksjon

Leverandører skal ha oversikt over produksjonssted og kommunisere retningslinjene videre til underleverandører.

Konfliktmineraler

Våre leverandører må jobbe for at produktene ikke inneholder konfliktmineraler.

Leverandørens styringssystemer

Leverandører skal ha tilfredsstillende styringssystemer for dokumentasjon og overvåking av produktkvalitet og andre forretningsprosesser.

  • Viser også til vårt arbeid med å til enhver tid oppfylle kravene i Åpenhetsloven, innført i Norge 01.06.2023.
  • Viser også til vårt arbeid med å kontinuerlig etterleve våre utvalgte bærekraftsmål.