Bærekraft og aktsomhet

Vi har med bidrag fra styret, våre selskaper og ansatte gjennom en aktiv involvering valgt å fokusere ekstra på ni bærekraftsmål.

Visjon

Ren energi for fremtidens samfunn.

Lettbeint

Vår evne til å raskt løse utfordringer, bruke vår dyktighet og på-faktor driver oss mot ny utvikling og vekst. Vi er ikke redd for å ta i et tak og få ting gjort. Vi strekker oss langt for å hjelpe en kollega eller en partner og er foran i skoa når vi tenker fremover. Om noe uforutsett dukker opp: ja, så finner vi alltid en løsning – sammen.

Attraktiv

Vi tilbyr produkter og tjenester som er relevante og verdifulle for våre kunder. Vi oppfattes som en attraktiv lagspiller og partner fordi vi er oppriktig engasjert i arbeidet med å utvikle oss selv, våre kunder og lokal- samfunnet. Vi skal være en av regionens mest attraktive arbeidsgivere, både for nåværende og fremtidige arbeidstakere.

Nær

Som en viktig samfunnsbygger er vi opptatt av det som skjer rundt oss og i vårt nærområde. Det handler om å være positive, være nær og tilstede for hverandre. I tillegg er vi nær markeder, kunder, partnere og nye bærekraftige forretningsområder. I vår rolle som lagbygger og samfunnsbygger viser vi raushet og romslighet. I Fosenkraft og våre selskaper har vi hjertet utenpå drakta.

Våre bærekraftsmål

Vi har med bidrag fra styret, våre selskaper og ansatte gjennom en aktiv involvering valgt å fokusere ekstra på ni bærekraftsmål.

Målene er valgt ektefølt og helhjertet. Disse føler vi er spesielt viktige for oss for å ivareta vår rolle som en stor regional næringslivsaktør, samfunnsbygger og forvalter.

 • God helse og livskvalitet
 • Ren energi til alle
 • Samarbeid for å nå målene
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Stoppe klimaendringene
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal ha et aktivt forhold til våre valgte bærekraftsmål, de skal drive oss, lokalsamfunnet og våre kunder og partnere mot ny verdifull bærekraftig utvikling.

Våre bærekraftsmål

Bærekraft, samfunnsansvar, innovasjon og utvikling har alltid stått sentralt i Fosenkraft sin stolte og mangeårige historie.

Vi arbeider for å oppnå en bærekraftig og godt forankret forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Vårt bærekraftsarbeid er forankret i vår strategi.

Vi har ni utvalgte og tre prioriterte bærekraftsmål. I vårt daglige arbeide skal vi etterleve våre valgte bærekraftsmål og vi skal ha årlige handlingsplaner for de 3 prioriterte. For oss betyr dette:

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

God helse for oss går både på det fysiske og psykiske perspektivet. Vi legger vekt på at våre ansatte og innbyggere har gode sosiale oppvekst og arbeidsvilkår. Alt i et trygt nærmiljø. Helse påvirkes av kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol.

Pågående og planlagte prosjekter: Bærekraftsuke med Strandsonerydding, Herregårdsløpet i september. Tydeliggjøre og aktivisere sponsorater som bidrar til bærekraftige og samfunnsnyttige formål. For å bidra er vi en aktiv og bevisst bidragsyter til ulike formål i lokalsamfunnet til ulike aktiviteter innen idrett og kultur med fokus på lag og foreninger.

Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å bidra til og legge til rette for at våre ansatte og innbyggere har det bra både relatert til fysisk og psykisk helse.

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Produksjon av ren energi er vårt DNA og har alltid vært en viktig del av vår historie. Produksjon av ren energi er kjernen i vår forretningsvirksomhet og er det som finansierer selskapets videre utvikling og vekst i eksisterende og nye forretnings- områder.

I dag produserer vi miljøvennlig og ren energi i våre vannkraftverk og fjernvarme anleggene våre i Botngård og Brekstad leverer vannbåren varme til offentlige og private bygg. I tillegg tilbyr vi ren energi fra solcelleproduksjon som også brukes på vårt eget kontorbygg. Alt kortreist og miljøvennlig.

Pågående og planlagte prosjekter: Stimulere til investering i ladestasjoner for elbil. Stimulere til investering i solcellepanel på taket. Strøm med 100 % fornybar garanti (opprinnelsesgaranti). Videreutvikle eksisterende energikilder og bygge mer fornybare energikilder.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Vi ønsker å lære sammen med andre, utveksle gode ideer og tenke fremover. Ja til en bedre fremtid – sammen! Vi inngår gjerne partnerskap basert på felles engasjement, utfyllende kompetanseområder, like bærekraftsmål og eller felles verdier. Det kan være i enkeltprosjekter eller i en større sammenheng. Vi er pulsen og kraftsenteret for bærekraftsarbeid i regionen som bygger bro mellom privatpersoner, ansatte, næringslivet og det offentlige.

Pågående og planlagte prosjekter: Videreutvikling og forsterkning av partnere, skole og næringsliv. Samarbeidet med Getek og ØSB. Vi skal bruke vår posisjon og våre ressurser til å påvirke, inspirere, motivere og informere andre til å ta riktige og bærekraftige valg der det er mulig. Årlig invitere et antall bedrifter til å ta et større samfunnsansvar og bidra til ny bærekraftig utvikling – sammen!

Samkraft er et viktig stikkord for oss i dette

I tillegg skal Fosenkraft ha fokus på

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Vi skal jobbe for mangfold i egen virksomhet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og er tjent med likhet mellom kjønnene, ulik etnisitet og legning, samt lik lønn for like oppgaver. Dette sikrer variasjon og tiltrekker kompetanse som gjør vår virksomhet bedre rustet for fremtiden.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi arbeider for at innkjøpte produkter produseres på en ansvarlig måte. Vi etterspør produkter med lav miljøpåvirkning og arbeider for minst mulig negativ påvirkning på menneskene i verdikjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Fosenkraft og deres selskaper arbeider aktivt for å “oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser”. Selskaper som tar i bruk ny og innovativ teknologi som vil bidra med en mer bære- kraftig utvikling og redusere utslipp og overforbruk.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Som samfunnsbygger og utvikler er vi opptatt av at vår region skal være attraktiv, moderne og bærekraftig. Med gode og langsiktige partnere skal vi skape fremtidens bærekraftige lokalsamfunn. Vi bidrar med viktig infrastruktur og tilbyr fremtidsrettede løsninger for bruk og produksjon av rene energikilder – solid og trygt. Stikkord for oss er god infrastruktur, ren energi og boglede. Sentralt står arbeidet med å tilby alle en effektiv og pålitelig energiforsyning.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi vektlegger ressurseffektiv bruk av plast, papp, papir, energi og drivstoff i vår daglige drift.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Vi skal søke karbonnøytral drift og redusere utslipp i egen virksomhet.

Vi skal anvende energi fra fornybare energikilder til oppvarming og redusere vårt forbruk av fossilt drivstoff i vår transport til kunder.

Vi utøver innflytelse gjennom leverandøravtaler og oppfordrer leverandører til å redusere utslipp.

Åpenhetsloven

«lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Åpenhet: Fosenkraft skal «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Vi ønsker til enhver tid å opplyse om hvilket arbeid vi har igangsatt og status på hvor langt vi er kommet i denne prosessen.

Aktsomhetsvurderinger er den regelmessige prosessen og aktivitetene vi i Fosenkraft utfører for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fosenkraft AS sine aktsomhetsvurderinger skal baseres på risiko, forholdsmessighet og prioriteringer, og skal også omfatte aktivitetene i våre datterselskap.

 • Gjennom arbeidet skal Fosenkraft bli kjent med vår virksomhets påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Iverksette tiltak for å redusere faktisk eller mulig negativ påvirkning.
 • Følge med på om tiltakene virker.
 • Informere om tiltak og hvordan de virker.
 • Fosenkraft vil sørge for gjenoppretting der skade er skjedd.

Omfang: Fosenkraft AS kartlegger egen virksomhet og forhold den bidrar/medvirker til og forhold den er knyttet til gjennom leverandører, underleverandører og forretningspartnere. Via å uttrykke vårt syn på ansvarlighet søker vi å innarbeide forventninger og retningslinjer rundt ansvarlig næringsliv internt og i samhandling med våre leverandører og forretningsforbindelser.

Figur fra OECD: Håndtering av negativ påvirkning.

Egen virksomhet:
Vi har utarbeidet en matrise for Fosenkraft inkludert alle datterselskap. Matrisen inneholder tariffavtaler, miljøsertifiseringer, internkontroll, sertifiseringer og ulike myndighetskrav som bedriftene følger opp i dag. I tillegg kartlegger og avdekker vi prioriterte forhold som kan tenkes forbedret i egen virksomhet.

Leverandørkjede:
For 2023 har Fosenkraft AS og alle datterselskap sendt ut aktsomhetsundersøkelse til de leverandører det knyttes størst antatt risiko til. Vi gjennomfører påfølgende risikovurderinger og evt. tiltak for å bøte, fjerne eller begrense risiko.

Forretningspartnere
Fosenkraft bruker vår innflytelse for kontinuerlig å påvirke våre forretningsforbindelser. Vi har blant annet definert påvirkningskriterier og etiske retningslinjer som vi streber etter å ta inn i kontrakter og avtaler med disse.

Forankring

 • Fosenkraft skal alltid gjøre våre retningslinjer for ansvarlighet offentlig tilgjengelig, på bedriftens nettsted og i bedriftens lokaler.
 • Fosenkraft skal kommuniser retningslinjene regelmessig til bedriftens egne relevante ansatte via personalmøter eller opplæring.
 • I Fosenkraft har ledelsen ansvar for å utføre aktsomhetsvurderinger og føre tilsyn med disse. I Fosenkraft har styret det overordnede ansvaret for ansvarlig næringsliv.
 • Fosenkraft skal ha klageordninger for arbeidstakere, slik at de har anledning til å ta opp problemer eller inngi klager om tema knyttet til ansvarlig næringsliv.
 • I Fosenkraft har vi rutiner for å håndtere hendelser der retningslinjene for ansvarlig næringsliv ikke overholdes.

I Fosenkraft har vi satt sammen et Team på tvers av konsernets selskaper. Samlet skal teamet inneha kompetanse for kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og støttetiltak:

Figur fra OECD

Publikumskanal

Her kan du som kunde melde inn eventuelle mislighold med FosenKraft og åpenhetsloven.
Vi oppfordrer deg til å rapportere ethvert mistenkelig eller faktisk mislighold til denne varslerkanalen.Vi garanterer full anonymitet og konfidensialitet gjennom hele saksbehandlingsprosessen.

Din rapport bør inneholde følgende informasjon:

 • Typen mislighold du ønsker å rapportere.
 • Hvor det har funnet sted.
 • Når det skjedde. Oppgi tid og dato, og om det er gjentakende.
 • Dokumentasjon i hvilken som helst form hvis du har tilgang til det. Hvis du ikke har tilgang, men vet at dokumentasjonen finnes, inkluder hvilken type dokumentasjon det er og hvor den kan finnes.
 • Detaljer om eventuelle andre tiltak du har tatt i forbindelse med misligholdet.

Vennligst svar på så mange spørsmål som mulig og gi detaljert informasjon.

Meld bekymring her